Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

cheri
19:00
2151 36fa
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viayougurtway yougurtway
cheri
19:00
cheri
19:00
cheri
18:59
cheri
18:58
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viasavor savor
cheri
18:58
0163 6683 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasavor savor
cheri
18:57
cheri
18:55
0283 af2d
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaplotkara plotkara
cheri
18:55
cheri
18:55
cheri
18:54
cheri
18:54
cheri
18:54

June 17 2015

cheri
16:10
7371 b1b4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cheri
16:10
7373 8adb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
cheri
16:10
Rzeczy, których chcesz, przychodzą zawsze, ale z lekkim opóźnieniem, zawsze trochę później, zawsze lekko niekompletne. Tak samo dzieje się z rzeczami, których bardzo nie chcesz. A czasami, czasami rzeczy, których bardzo chciałaś, przychodzą dopiero wtedy, gdy modlisz się o to, aby już nie przychodziły. 
— Radio Armageddon, Jakub Żulczyk
Reposted frompanimruk panimruk viazapachjasminu zapachjasminu
cheri
16:10
Reposted fromKubitsky Kubitsky viazapachsiana zapachsiana
cheri
12:39


cold hard truth some only learn when it’s too late
cheri
12:38
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— Przemek Skokowski
Reposted fromsafeway safeway viaPitufa Pitufa
cheri
12:38
1399 c7f0 500
Reposted fromkjuik kjuik vialavoixhumaine lavoixhumaine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl